Skip to content

Napíš poviedku ku komiksu Memento (súťaž)

Ráno vstaneš, pozrieš sa z okna a hneď sa Ti v hlave rodia príbehy, ktorým by neuveril ani Willy Shakespeare? Máme pre Teba ponuku. Hľadáme nádejných (aj nájdených) autorov poviedok. Zabudni na okná, pozri si okienka komiksu Tomáša Rollera Memento a napíš k nim poviedku.

Ak Tvoja poviedka zaujme porotcov, môžeš získať uznanie celého tímu Royal Dirties, diplom, ktorý vlastnoručne nakreslí Tomáš Roller a absolútne neuveriteľných 100€.

Je v tom samozrejme háčik. Komiks Memento bude vychádzať postupne od prvého do ôsmeho októbra na facebookovej stránke @Royal Dirties. Čo vlastne žiadny háčik nie je. Ten ozajstný spočíva v tom, že vyhrať môže iba jeden z vás.

Poviedky posielaj na adresu memento@royaldirties.com najneskôr do 1. novembra 2018 (sviatok úplne všetkých svätých). Súťaž vyhodnotíme najneskôr na Mikuláša 6. decembra 2018.

Komiks Memento, autor: Tomáš Roller

Kto sú porotcovia súťaže?

Tomáš Roller je akademický výtvarník, ktorý okrem veľkých obrazov a malých kresieb kreslí aj stredne dlhé komiksy. Je aj autorom komiksu Memento, do ktorého prezieravo nenakreslil žiadne písmená. Vďaka tomu nebude pri hodnotení súťažných poviedok zaujatý voči žiadnym znakom, ktoré do svojho diela vložíte.

Martin Jurík je spoluautorom fantasy knižnej série Škoricovník, postapokalyptického románu 2084 a románu Zenta, ktorý sa odohráva v alternatívnej histórii Rakúsko-Uhorska. Tento široký rozptyl žánrov ho dokonale predurčuje hodnotiť poviedky všetkých farieb, chutí, dĺžok a autorov.

Matej Moško vyštudoval divadelnú kritiku, je scenáristom vedomostných televíznych súťaží a diplomovaným doktorom ľudí hrajúcich sa na elfov. Pri hodnotení vašich poviedok však plánuje zužitkovať najmä svoje skúsenosti z čias, keď pracoval ako vyhadzovač v predajni lacných kníh.

Pravidlá súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať od 1. októbra 2018 do 1. novembra 2017 (ďalej len „sviatok úplne všetkých svätých“) na území Slovenskej republiky a môže sa jej zúčastniť každá fyzická osoba vo veku od 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“). V prípade, že je autor poviedky nedosiahol v čase prihlásenia sa do súťaže 15 rokov, môže poviedku do súťaže prihlásiť jeho zástupca autora.
 2. Do súťaže sa môžete zapojiť zaslaním vlastnej poviedky inšpirovanej komiksom Tomáša Rollera Memento na adresu memento@royaldirties.com
 3. Každý môže do súťaže prihlásiť ľubovoľný počet poviedok. Každá však musí byť inšpirovaná komiksom Memento od Tomáša Rollera.
 4. Súťažné poviedky môžu byť v akomkoľvek, aj vymyslenom, jazyku. Ak však bude Vaša poviedka v jazyku, ktorému žiadny z porotcov nerozumie, negarantujeme, že ju porotcovia pochopia. Porotcovia rozumejú (v poradí podľa kvality a kvantity porozumenia) slovenčine, češtine, angličtine a nemčine.
 5. Rozsah poviedok, ktoré môžete prihlásiť do súťaže, nie je nijako obmedzený. Počítajte však s tým, že dĺžka poviedok úmerne zvyšuje dĺžku vyhodnocovacieho procesu.
 6. Spomedzi prihlásených poviedok vyberú porotcovia do 6. decembra (ďalej len „sviatok štedrého svätého) jednu poviedku, ktorú označia za najlepšiu. Autor tejto poviedky dostane od kreatívneho štúdia Royal Dirties cenu 100€ a naozaj veľmi pekný diplom.
 7. Výherca súťaže oznámime prostredníctvom sociálnej siete na stránke https://www.facebook.com/royaldirties.sk a zároveň ho o výhre upovedomíme správou na email, ktorý použil pri prihlásení sa do súťaže.
 8. Výherca súťaže, respektíve jeho zákonný zástupca je povinný Organizátorovi súťaže poskytnúť údaje nevyhnutné k poskytnutiu výhry (Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu). Ak výherca tieto údaje Organizátorovi neposkytne do 14 dní od zverejnenia výsledkov, nárok na výhru zaniká.
 9. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, že výherca výhru odmietne, vzdá sa jej alebo ju neprevezme.
 10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo publikovať súťažné poviedky na svojich webových stránkach aj na sociálnych sieťach. Rovnako si vyhradzuje právo súťažné práce nepublikovať nikde a nikdy.
 11. Prihlásením poviedky do súťaže sa nevzdávate svojich autorských práv ani práv publikovať svoju poviedku inde než na stránkach patriacich Organizátorovi súťaže. Je však celkom dobre možné, že Vás Organizátor v prípade záujmu kontaktuje s ponukou na ďalšiu spoluprácu.
 12. Prihlásenú poviedku môžete zo súťaže kedykoľvek stiahnuť a to aj napriek tomu, že si naozaj nevieme predstaviť dôvod, prečo by ste to robili.
 13. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Organizátora a ich rodnní príslušníci.
 14. V prípade akýchkoľvek reklamáciách rozhodne s konečnou platnosťou Organizátor.
 15. Organizátor si vyhradzuje právo tieto pravidlá upravovať a meniť aj počas súťaže. Zaväzuje sa však, že nezmení ich podstatu. Každá zmena nadobúda platnosť dňom zverejnenia na stránke https://www.facebook.com/royaldirties.sk/.
 16. Organizátor sa môže rozhodnúť zo súťaže vylúčiť súťažiacich, ktorí porušujú tieto pravidlá, konajú v rozpore s dobrými mravmi, alebo poškodzuje záujmy Organizátora. Zo súťaže môže byť vylúčený aj výherca.
 17. Súťažiaci, respektíve jeho zákonný zástupca odoslaním súťažného príspevku potvrdzuje, že je informovaný v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „nariadenie“). Organizátor sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu súťažiaci poskytne (Meno a priezvisko autora poviedky), použije iba na účely súťaže a jej vyhodnotenia. V prípade, že súťažiaci neposkytnú Organizátorov súhlas s ďalším spracovaním osobných údajov, Organizátor sa ich zaväzuje najneskôr do 31.1.2019 zlikvidovať.
 18. Pre akúkoľvek komunikáciu týkajúcu sa spracovania osobných údajov je k dispozícii e-mailová adresa: memento@royaldirties.com.
 19. Súťaž nie je žiadnym spôsobom organizovaná, sponzorovaná ani spojená s Facebookom a Facebook za ňu ani neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže neposkytujete Facebooku. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadne súťaže musia byť smerované na Organizátora, nie Facebooku.
 20. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je v plnej právomoci Organizátora.
 21. Súťažiaci, ktorého údaje pre účely súťaže a jej vyhodnotenia Organizátor spracúva, má tieto práva:
 • právo na prístup k spracovaným osobným údajom;
 • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov;
 • právo na odvolanie prípadne udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov;
 • právo na výmaz osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • právo požiadať o výpis spracovaných osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre seba či iného správcu (právo na prenositeľnosť údajov);
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu;
 • právo podať sťažnosť na príslušných úradoch.

Tričká s motívmi z komiksu Memento